Παιδαγωγικές αρχές και Τεχνικές Freinet στο δημόσιο σχολείο

Freinet

 

Για να κατανοήσουμε την Παιδαγωγική φιλοσοφία του Σελεστάν Φρενέ, είναι απαραίτητο να γνωρίσουμε τις θεμελιακές παιδαγωγικές αρχές της καθώς και τις κατάλληλες Τεχνικές για την εφαρμογή τους.
Ο Φρενέ, με συγγράμματα, άρθρα και επιστολές (βλ. βιβλιογραφία), εξηγεί με τον πιο απλό τρόπο τις αρχές και τις Τεχνικές τις οποίες εφάρμοσε στην πράξη, με σκοπό την καλύτερη εφαρμογή τους από κάθε εκπαιδευτικό.
Με βάση τα έργα του Φρενέ και των επιγόνων του, θα παρουσιάσουμε συνοπτικά τις θεμελιακές αρχές και τις τεχνικές Φρενέ, προτείνοντας ιδιαίτερα κείμενα περιγραφής, ανάλυσης και πρακτικής εφαρμογής ώστε να χρησιμοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς που επιθυμούν να τα εισάγουν στην τάξη τους πάντα σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες και συνθήκες της παιδαγωγικής και διδακτικής περίστασης.

Η παιδαγωγική Freinet συγκροτείται από θεμελιακές αρχές, όπως:
• συνεργασία και πολιτειότητα
• κοινοτική –συνεταιριστική οργάνωση της σχολικής ζωής
• ελεύθερη έκφραση και επικοινωνία
• «φυσική» μέθοδος μάθησης
• έρευνα- πειραματικός ψηλαφισμός
• σύνδεση του σχολείου με την κοινότητα-κοινωνία.

 

Παιδαγωγική φιλοσοφία Σελεστάν Φρενέ

Παιδαγωγικές Αρχές και Τεχνικές Freinet

Αρχές Παιδαγωγικής Φρενέ